Materies

1. Strafrecht, verkeersrecht en verzekeringsrecht
    - strafrechtelijke verdediging als beklaagde  
    - stellen burgerlijke partij namens slachtoffer van een misdrijf
    - invorderen letselschade
    - schadebegroting
    - betwistingen met verzekeringsmaatschappijen

2. Familie- en familiaal vermogensrecht
   
- huwelijksproblemen, echtscheiding, EOT, EOO
    - personenrecht, afstamming en nationaliteit
    - internationale huwelijken en schijnhuwelijken
    - familierecht (afstamming, adoptie, voogdij en ouderlijk gezag)
    - huwelijksvermogenrecht, huwelijkscontracten en wijzigingen daarvan
    - jeugdzaken, alimentatiegeschillen, betwistingen omgangsregeling
    - erfrecht, schenkingen en testamenten
    - vereffening-verdeling van nalatenschappen, huwgemeenschap en onverdeeldheden
    - samenwoningsgeschillen
    - geesteszieken

3. Bouw- en immobiliënrecht
    - aannemingsrecht, aansprakelijkheid aannemer en architect
    - woninghuur en handelshuur, bezetting zonder recht noch titel
    - geschillen koop-verkoop onroerend goed, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, verkoop op lijfrente, tontine
    - makelaarsovereenkomsten
    - (appartements)mede-eigendom
    - erfpacht, opstal, uitwegen

4. Ondernemingsrecht
    - inning openstaande vorderingen (facturen, leningen, huurgelden, ...)
    - consumentenbescherming
    - marktpraktijken
    - handelsagentuur, concessie, franchising
    - mededingingsrecht
    - ondernemingen in moeilijkheden
    - overnames handelszaken, aandelenoverdrachten
    - vennootschapsrecht, VZW, stichtingen

5. Sociaal recht
    - arbeidsovereenkomstenrecht (aanwerving van personeel, tewerkstelling en ontslag)
    - sociaal strafrecht (discussie met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
    - verdediging van werkgevers voor de correctionele rechtbank
    - arbeidsongevallen
    - bijdragen in het kader van het zelfstandig statuut, werkgeversbijdragen RSZ
    - gezinsbijslagen,  werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...